33SELECT id, titel, position, kleur, seo_url FROM overons_mappen WHERE state_live = 'Y' AND delete_user = 0 AND id = 1

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Onze visie richt zich op een langetermijnrelatie met klanten, werknemers, leveranciers en omgeving. Hierbij geven de kernwaarden transparantie, geloofwaardigheid en het leveren van toegevoegde waarde richting aan de beleidskeuzes die Mansveld maakt. Op een verantwoorde wijze invulling geven aan de langetermijnrelaties komt onder andere tot uiting in het beleid met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Naast het streven naar waarde op economisch gebied (Profit) wordt ook rekening gehouden met de effecten van de bedrijfsactiviteiten op sociaal (People) en ecologisch (Planet) gebied. De Mansveld organisatie geeft hier op haar eigen manier inhoud en betekenis aan door een balans te vinden tussen de drie P's.

Bij de start van het MVO traject zijn we begonnen met een zogenaamde “nulmeting”. Deze meting geeft inzicht in de publiek- en privaatrechtelijke eisen die van toepassing zijn op de bedrijfstak en de mate waarin Mansveld in de praktijk hieraan voldoet.

Naar aanleiding van deze nulmeting werd het eigen energieverbruik aangepakt en is geïnvesteerd in nieuwe technische installaties. Daarnaast zijn er energie-reducerende maatregelen in het bedrijfspand genomen om zodoende het energieverbruik te verminderen en wordt er meer gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen. In samenwerking met intern betrokkenen zijn bewustwordings- en gedragsveranderingsprogramma's opgestart om onnodig energie- en grondstoffenverbruik verder te reduceren.

Op sociaal gebied is er oog voor duurzame inzetbaarheid van personeel zowel binnen als buiten de organisatie. Medewerkers worden verschillende mogelijkheden geboden om te zorgen voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Door afspraken met de gemeente zijn er ook mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op ecologisch gebied wordt het vervoersmobiliteitsbeleid verder verduurzaamd. Denk hierbij aan de aanleg van elektrische laadpalen en de aanschaf van energiezuinige auto's.

Inmiddels is het tweede MVO jaarverslag (2014) een feit. Ons MVO beleid is verder uitgediept en geprofessionaliseerd. In dit jaarverslag leest u over onze visie als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de richting waarin wij verder bewegen. Afgelopen jaar bespraken wij met een aantal belanghebbende van onze organisatie, welke MVO kernthema’s zij belangrijk vindt. Het bepalen van deze kernthema’s zorgt voor het vinden van een oplossing op maat voor elke betrokkene en voor de juiste focus van onze organisatie. In 2013 legden wij het fundament voor het MVO gedachtegoed en vorig jaar verstevigden wij dit fundament. Komend jaar rollen wij de maatwerkoplossingen verder uit door verdiepende en verkennende dialogen met nog niet gesproken belanghebbenden.

 

 


Terug naar Over ons